altın
   
 
 
 
 
     
ÜYE OLUN
EMAİL
ŞİFRE
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
HALA ÜYE OLMADINIZMI ?

Sepetim

0

Sepetinizde (0) ürün bulunmaktadır.

Toplam

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair
Taahhütname
………………… (“Firma”), Kuyumcu Kuyumculuk A.Ş.. (“Kuyumcu
Kuyumculuk
”)’ya, bilişim teknolojileri kapsamında hizmet verecektir. İşbu
bilişim hizmetleri kapsamında Firma, internet sitesinin oluşturulması,
yönetilmesi, revizyonların yapılması, sunucu yönetimi, e-posta yönetimi, sistem
yönetimi, hata raporlarının incelenmesi ve düzeltilmesi, sürüm
güncelleştirmelerinin yapılması gibi bilişim hizmetlerinin yürütülmesi
kapsamındaki işlemlerini icra ederken
Kuyumcu Kuyumculuk sunucularında
ya da yazılımlarında bulunan kişisel verilere ulaşabilecektir.
Yine Firma’nın kullanımına açılan fiziksel ve dijital evraklardan, kayıtlardan,
dosyalardan, arşivlerden, e-posta yazışmalarından, uygulamalardan ve sair
kanallardan
Kuyumcu Kuyumculuk’un elinde bulunan kişisel veriler Firma
tarafından ulaşılabilir olacaktır.
Sözleşme ilişkisi kapsamında Firma tarafından sunulacak hizmetlerin ifa
edilebilmesi için Firma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (
“KVKK” veya
“Kanun”
) kapsamında gerekli idari ve teknik tedbirleri almak zorundadır. İşbu
kapsamda Firma, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin olarak işbu
metine belirtilen hususlarda taahhüt vermektedir.
İşbu taahhütname ile Firma,
Kuyumcu Kuyumculuk’a
- Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini ifa edebilmek için kullanımına açılan
kanalların zorunlu olduğunu, işbu kanallara ulaşım imkânı olmaksızın
sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini ifa edemeyeceğini;
- Kuyumcu Kuyumculuk sunucuları ve kullanılan yazılımlar üzerinden
kaydedilen verilerin sadece
Kuyumcu Kuyumculuk sunucularında
saklanacağını ve hiçbir şekilde, hiçbir kişisel veriyi
Kuyumcu Kuyumculuk’un
ön yazılı iznini almaksızın Kuyumcu Kuyumculuk sunucularından
kopyalamayacağını, taşımayacağını, kendi ya da 3. Kişilerin sunucularına
aktarmayacağını;
- Sözleşmesel hizmetlerin ifa edilmesi için zorunlu olmadıkça hiçbir hal ve şartta
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından kaydedilen kişisel verilere erişim
sağlamayacağını, elde etmeyeceğini, kopyalamayacağını, herhangi bir 3. kişiye
aktarmayacağını;
- Kuyumcu Kuyumculuk’un ön izni ile Kuyumcu Kuyumculuk tarafından
kaydedilen verilerin herhangi bir nedenle Firma bünyesine taşınması /
kopyalanması durumunda, işbu verileri korumak ve yetkisiz personellerinin ya
da 3. Kişilerin eline geçmesini önleyecek tedbirleri alacağını;
- Kuyumcu Kuyumculuk tarafından kaydedilen verilerin hiçbir hal ve şartta
yurtdışına aktarılmayacağını, yurtdışında bulunan sunuculara taşınmayacağını,
yedeklenmeyeceğini;
- Kuyumcu Kuyumculuk İnternet Sitesi üzerinden elde edilen kişisel verilerin
sadece
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından görülebilmesini sağlayacağını ve 3.
kişilerin bu kişisel verilere ulaşılabilmesini önleyecek gerekli tedbirleri alacağını;
- İnternet Sitesi’nde kullanılan çerezler, işbu çerezlerin işlevleri, işbu çerezler
vasıtasıyla elde edilen veriler hakkında
Kuyumcu Kuyumculuk’u yazılı bir
şekilde bilgilendireceğini,
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından yazılı olarak talep
edilmeyen çerezlerin İnternet Sitesi’nde kullanılmasını engelleyecek teknik
çalışmaları yapacağını;
- İnternet Sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından paylaşılan tüm kişisel verilerin,
doğrudan
Kuyumcu Kuyumculuk sunucularına ulaşmasını sağlayacağını ve
bu kişisel verilerin herhangi bir yolla 3. Kişilerin eline geçmesini önleyecek teknik
tedbirleri alacağını;
- Kuyumcu Kuyumculuk tarafından talep edilen zamanlarda Kuyumcu
Kuyumculuk’un
ya da Kuyumcu Kuyumculuk tarafından belirlenen 3.
Kişilerin Firma’yı Kanun kapsamında denetleyebileceğini, alınan teknik ve idari
önlemlere ilişkin bilgi ve doküman talep edebileceğini;
- Kuyumcu Kuyumculuk için veri işleyen sıfatı ile hareket ettiğini;
- Personellerini, Kanun kapsamında bilgilendirdiğini ve eğitime tabi tuttuğunu,
eğitime katılmayan hiçbir personelini
Kuyumcu Kuyumculuk kapsamında
hizmet sunması için görevlendirmeyeceğini;

- Personellerinden, Kanun’a tam uyumlu bir şekilde görevlerini icra edeceklerine
dair taahhüt alacaklarını ve taahhüt vermekten imtina eden personellerin
Kuyumcu Kuyumculuk’a hizmet sunmasına izin vermeyeceğini;
- Gerçekleştireceği bakım hizmetlerinin, Kanun’a ve sair mer’i mevzuata uygun
olacağını ve aldığı teknik ve idari tedbirlerin Kanun’un aradığı şartları ihtiva
edeceğini;
- Hukuka aykırı veri elde edilmesinin ve/veya hukuka aykırı veri sızdırılmasının
cezai sorumluluğu doğurabileceğini, Kanun’a aykırı faaliyetler neticesinde idari
para cezası kesilebileceğini anladığını ve bu kapsamda hiçbir şekilde Kanun’a
aykırı bir şekilde
Kuyumcu Kuyumculuk ile bilgi paylaşımında
bulunmayacağını veya
Kuyumcu Kuyumculuk’dan kişisel veri talebinde
bulunmayacağını, almayacağını, aktarmayacağını, kopyalamayacağını veya
sair bir şekilde elde etmeyeceğini ya da 3. Kişilerin eline geçmesine engel
olacak idari ve teknik tüm tedbirleri alacağını;
- Firma’nın KVKK kapsamında uyum programına tabi tutulduğunu, bu konuda
danışmanlık aldığını, KVKK kapsamında her türlü yükümlülüklerinin farkında
olduğunu;
- Firma tarafından KVKK kapsamında gerekli tüm idari ve teknik tedbirlerin
alındığını;
- Herhangi bir veri sızıntısından şüphelenilmesi durumunda Kuyumcu
Kuyumculuk’u
derhal durumdan haberdar edeceğini,
- Kuyumcu Kuyumculuk tarafından kaydedilen kişisel verilerle ilgili olarak
gelebilecek taleplere ilişkin olarak
Kuyumcu Kuyumculuk tarafından bu
konuda bilgi talebi gelir gelmez en geç 3 gün içerisinde yazılı olarak dönüş
yapacağını;
- Firma’ya Kuyumcu Kuyumculuk tarafından kişisel veri içeren herhangi bir
belge, doküman, kayıt veya evrak gönderilmesinin gerekmesi durumunda işbu
yazışmaların e-posta üzerinden gerçekleşeceği hallerde sadece Firma’nın
……………… e-posta adresine gönderebileceğini, kurye/kargo kanalı ile
gönderimin gerçekleşeceği hallerde Firma’nın ……………. Adresine ve
………………. Dikkatine gönderilmesi gerektiğini;

- Firma tarafından Kuyumcu Kuyumculuk’tan herhangi bir kişisel veri içeren
belge, doküman, kayıt veya evrak talep edilmesi durumunda, bu istemin sadece
Firma’nın ……………… e-posta adresi üzerinden yapılabileceğini, bu e-posta
adresi dışında hiçbir e-posta adresi üzerinden kişisel veri içeren bilgi ve belge
paylaşılması talep edilmeyeceğini;
- Firma tarafından Kuyumcu Kuyumculuk’tan, hiçbir hal ve şartta,
personellerine ilişkin, kişisel veri içeren hiçbir bilgi ve belge talebinde
bulunulmayacağını;
- Firma’nın işbu taahhütnameye veya Kanun’a veya ilgili mer’i mevzuata aykırı
davranması durumunda
Kuyumcu Kuyumculuk’u her türlü zarardan,
cezadan, dava ve talepten ari kılacağını;
beyan ve taahhüt etmektedir.

İnternet Sitesi’nin Oluşturulmasına, Yönetimine, Bakım Hizmetlerinin
Sunulmasına Dair Hizmet Sözleşmesi’ne Eklenecek Hüküm
Firma, Kuyumcu Kuyumculuk için işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ifası
sırasında, işi gereği kullanımına sunulan fiziksel ve dijital evraklardan,
kayıtlardan, dosyalardan, arşivlerden, e-posta yazışmalarından,
uygulamalardan ve sair kanallardan müşterilerin, tedarikçilerin, ziyaretçilerin
veya sair 3. kişilerin kişisel verilerine ulaşabilme, kaydedebilme, bir yerden
başka bir yere nakledebilme, örnek alabilme, listeleyebilme, analiz edebilme,
toplu listeleyebilme, 3. Kişilere iletebilme imkanı olacağını ve kişisel verilerin
korunmasına dair mevzuata aykırı davranılması durumunda söz konusu
ihlallerin hapis cezasını gerektirebileceğini ve idari para cezası kesilebileceğini
anladığını beyan ve taahhüt etmektedir.
İşbu kapsamda Kuyumcu Kuyumculuk tarafından sunulan kişisel verilerin
korunmasına ilişkin politikalara, prosedür ve talimatlara uygun bir şekilde kişisel
verileri işleyeceğini, kişisel verilere ulaştığı müddetçe verilerin hukuka aykırı
olarak işlenmesinin önlenmesi, hukuka aykırı olarak hem şirket içinde yetkisiz
kişilerin eline geçmesinin hem de şirket dışında 3. Kişilerin haksız ulaşımına
kapatılması, verilerin muhafazasının sağlanması için maksimum özeni
göstereceğini beyan ve taahhüt etmektedir.
Firma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak kişisel verilere
ulaşmayacağını, kullanmayacağını, 3. Kişilere aktarmayacağını ve bu kişisel
verilere yalnızca işin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ve sadece gerektiği
kadarla sınırlı olarak erişeceğini, 3. Kişilere kişisel veri iletirken mutlaka ilgili
kişilerin söz konusu kişisel verileri almaya yetkili olup olmadıklarını
araştıracağını, emin olamadığı hal ve durumlarda Kuyumcu Kuyumculuk
yetkilisinden mutlaka yardım alacağını beyan ve taahhüt etmektedir.
Firma, işbu madde kapsamındaki taahhütlerinin Kuyumcu Kuyumculuk için ne
kadar önemli olduğunu anladığını, bu madde kapsamındaki taahhütlerin ihlal
edilmesi durumunda Sözleşme’nin tazminatsız bir şekilde Kuyumcu
Kuyumculuk tarafından haklı şekilde fesih edileceğini ve Kuyumcu
Kuyumculuk’un maruz kalabileceği her türlü zarardan sorumlu olacağını beyan
ve taahhüt etmektedir.Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.